چهارشنبه 18 تیر 1399   14:40:49
فرمانده معظم كل قوا : امروز ارتش ما يك ارتش با عزت و با افتخار و ايمان است.
 
امتیاز دهی